Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ phiếu khuyến nghị ngày 22/1: DRC, DHC, VPB, HLD, PTB, SWC, DIG

Chứng khoán

22/01/2021 08:05

DRC, DHC, VPB, HLD, PTB, SWC, DIG là những mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 22/1/2021.

<p dir="ltr"><b>Khuyến nghị t&iacute;ch cực đối với DRC&nbsp;</b></p> <p dir="ltr">CTCK Bảo Việt (BVSC): Duy tr&igrave; quan điểm DRC ở vị thế tốt để phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch COVID-19. BVSC hiện dự b&aacute;o kết quả kinh doanh năm 2021 cho DRC - Doanh thu thuần đạt 3.965 tỷ (tăng 8,7% so với năm trước) v&agrave; lợi nhuận sau thuế sau cổ đ&ocirc;ng thiểu số đạt 314 tỷ (tăng 22,3% so với năm trước).&nbsp;</p> <p dir="ltr">BVSC nhận thấy tiềm năng tăng dự b&aacute;o kết quả kinh doanh năm 2021 với DRC khi đ&atilde; tăng gi&aacute; b&aacute;n đối với lốp xe &ocirc; t&ocirc; l&ecirc;n 3% v&agrave; lốp xe đạp, xe m&aacute;y l&ecirc;n 5% từ Th&aacute;ng 12/ 2020, đ&agrave; phục hồi ti&ecirc;u thụ tốt hơn nhiều kỳ vọng. Với sự sụt giảm chi ph&iacute; khấu hao v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh đ&aacute;ng kể, ch&uacute;ng t&ocirc;i kỳ vọng điểm rơi tăng trưởng kết quả kinh doanh ấn tượng của DRC v&agrave;o trong 3 qu&yacute; đầu năm 2021.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Ch&iacute;nh s&aacute;ch chi trả cổ tức tiền mặt cao hơn trong giai đoạn b&igrave;nh thường mới. BVSC hiện dự ph&oacute;ng cổ tức tiền mặt của DRC ở mức 1.500-2.000 đồng/ cp năm 2020-21. Suất cổ tức hấp dẫn ở mức 6,4-8,5% tại gi&aacute; cổ phiếu hiện tại.&nbsp;</p> <p dir="ltr">BVSC hiện khuyến nghị OUTPERFORM với DRC với gi&aacute; mục ti&ecirc;u l&agrave; 26.400 đồng/cp (16% upside). DRC đ&oacute;ng cửa ở mức 23.600 đồng/cp v&agrave;o ng&agrave;y 20/01/2021, giao dịch tại mức P/E năm 2021 l&agrave; 9,0x v&agrave; EV/EBITDA năm 2021 l&agrave; 5.4x, chiết khấu 34%/ 16% so với mức trung b&igrave;nh lịch sử 5 năm l&agrave; 13,7x/ 6,4x.&nbsp;</p> <p dir="ltr">BVSC cho rằng DRC hấp dẫn với sự kết hợp của khả năng sinh lời h&agrave;ng đầu trong ng&agrave;nh, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, vị thế t&agrave;i ch&iacute;nh vững chắc v&agrave; suất cổ tức hấp dẫn.</p> <figure><img alt="drc_1610231.jpg" src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/22/drc_1610231.jpg" /></figure> <p dir="ltr"><b>Khuyến nghị trung lập d&agrave;nh cho DHC&nbsp;</b></p> <p dir="ltr">CTCK Bảo Việt (BVSC): Cổ phiếu DHC của CTCP Đ&ocirc;ng Hải Bến Tre vẫn l&agrave; một trong những cổ phiếu m&agrave; BVSC ưa th&iacute;ch nhất. Tuy nhi&ecirc;n với việc Giao Long 2 đ&atilde; hoạt động ở c&ocirc;ng suất tối đa, triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n mạnh mẽ như trước.&nbsp;</p> <p dir="ltr">C&oacute; thể n&oacute;i việc quản l&yacute; v&agrave; vận h&agrave;nh Giao Long 2 rất th&agrave;nh c&ocirc;ng chỉ sau chưa đầy 2 năm hoạt động ch&iacute;nh thực đ&atilde; tạo n&ecirc;n một kỳ vọng kh&ocirc;ng nhỏ của nh&agrave; đầu tư về c&aacute;c dự &aacute;n tiếp theo của c&ocirc;ng ty.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Do đ&oacute; điểm mấu chốt hiện nay l&agrave; theo d&otilde;i s&aacute;t sao c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; &yacute; tưởng đầu tư của DHC, đặc biệt l&agrave; Kraftliner v&agrave; Giao Long 3 trước khi c&oacute; thể cụ thể ho&aacute; hơn những c&acirc;u chuyện tiếp theo.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Trong lần cập nhật n&agrave;y BVSC n&acirc;ng gi&aacute; mục ti&ecirc;u l&ecirc;n mức 74.500 đồng/cp, dựa tr&ecirc;n dự b&aacute;o lợi nhuận sau thuế 2021 đạt 445 tỷ (tăng 14% so với năm trước), tương đương EPS 2021 7.787 đồng/cổ phiếu v&agrave; P/E mục ti&ecirc;u 9,6 lần.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tuy nhi&ecirc;n, so với mức gi&aacute; đ&oacute;ng cửa ng&agrave;y 20/1/2021 của DHC l&agrave; 65.500 đồng/cổ phiếu, hiện thấp hơn gi&aacute; kỳ vọng của ch&uacute;ng t&ocirc;i 13,7% do vậy BVSC tạm thời đưa ra quan điểm NEUTRAL với DHC.</p> <p dir="ltr"><b>Khuyến nghị trung lập d&agrave;nh cho VPB&nbsp;</b></p> <p dir="ltr">CTCK Bảo Việt (BVSC): Tho&aacute;i vốn bớt phần vốn của c&ocirc;ng ty con FE Credit đang l&agrave; c&acirc;u chuyện nổi bật của Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) hỗ trợ cho đ&agrave; tăng gi&aacute; cổ phiếu. Thương vụ n&agrave;y c&oacute; thể được ho&agrave;n th&agrave;nh trong nửa đầu trong năm 2021 với mức định gi&aacute; FEC v&agrave;o khoảng 3-4 lần.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tuy nhi&ecirc;n b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tỷ lệ nợ t&aacute;i cơ cấu của VPB đang ở mức cao hơn nhiều so với trung b&igrave;nh ng&agrave;nh, điều n&agrave;y c&oacute; thể g&acirc;y ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của VPB nếu như nền kinh tế kh&ocirc;ng phục hồi như kỳ vọng.&nbsp;</p> <p dir="ltr">C&ugrave;ng với đ&oacute;, mức gi&aacute; đ&oacute;ng cửa ng&agrave;y 20/01/2021 l&agrave; 34.200 VND/CP, chỉ thấp hơn 2,34% so với mức gi&aacute; mục ti&ecirc;u.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Do đ&oacute; BVSC, chuyển khuyến nghị từ OUTPERFORM sang NEUTRAL d&agrave;nh cho VPB v&agrave; giữ nguy&ecirc;n mức gi&aacute; mục ti&ecirc;u 35.000 đồng/CP.</p> <p dir="ltr"><b>Mục ti&ecirc;u chốt l&atilde;i của cổ phiếu HLD nằm tại mức 30.3</b></p> <p dir="ltr">CTCK BIDV (BSC): Cổ phiếu HLD của C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Bất động sản HUDLAND đang ở trong trạng th&aacute;i t&iacute;ch lũy ngắn hạn trong khu vực 24 - 28 sau khi c&oacute; sự điều chỉnh v&agrave;o cuối năm ngo&aacute;i. Thanh khoản cổ phiếu trong những phi&ecirc;n gần đ&acirc;y duy tr&igrave; gi&aacute; trị ổn định.</p> <p dir="ltr">C&aacute;c chỉ b&aacute;o xu hướng hiện đang ở trong trạng th&aacute;i khả quan. Đường EMA12 vừa cắt l&ecirc;n tr&ecirc;n EMA26 đồng thời chỉ b&aacute;o động lượng RSI cũng ở tr&ecirc;n mức trung lập n&ecirc;n cổ phiếu c&oacute; thể thiết lập đ&agrave; tăng trong ngắn hạn.</p> <p dir="ltr"><b>Khuyến nghị mua cho PTB với gi&aacute; mục ti&ecirc;u l&agrave; 77.300 đồng/CP</b></p> <p dir="ltr">CTCK Bản Việt (VCSC):&nbsp;CTCP Ph&uacute; T&agrave;i (PTB) c&ocirc;ng bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2021, trong đ&oacute; ban l&atilde;nh đạo đặt mục ti&ecirc;u lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ đồng ( 40% YoY), nhờ tăng trưởng 18% trong c&aacute;c mảng kinh doang cốt l&otilde;i v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p từ dự &aacute;n căn hộ của PTB ở miền Trung (chiếm 16% lợi nhuận trước thuế mục ti&ecirc;u năm 2021). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế n&agrave;y thấp hơn 13% so với dự b&aacute;o lợi nhuận trước thuế năm 2021 của ch&uacute;ng t&ocirc;i, chủ yếu đến từ mảng đ&aacute; v&agrave; mảng bất động sản.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; khuyến nghị mua cho PTB với gi&aacute; mục ti&ecirc;u l&agrave; 77.300 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự ph&oacute;ng l&agrave; 25,5%, bao gồm lợi suất cổ tức l&agrave; 3,9%, dựa theo gi&aacute; đ&oacute;ng cửa ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</p> <p dir="ltr"><b>Khuyến nghị mua cho DIG với gi&aacute; mục ti&ecirc;u l&agrave; 39.000 đồng/CP</b></p> <p dir="ltr">CTCK Bản Việt (VCSC) cho rằng định gi&aacute; hiện tại của DIG l&agrave; hấp dẫn với P/B 2020/2021 đạt 2,2/2,0 lần v&agrave; kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao dựa theo dự b&aacute;o của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Rủi ro cho quan điểm t&iacute;ch cực của ch&uacute;ng t&ocirc;i: Thời gian đầu tư dự &aacute;n d&agrave;i hơn dự kiến; quỹ đất của DIG được định gi&aacute; thấp; rủi ro pha lo&atilde;ng từ kế hoạch ph&aacute;t h&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ v&agrave; tr&aacute;i phiếu chuyển đổi.</p> <p dir="ltr"><b>Khuyến nghị đối với SWC</b></p> <p dir="ltr">CTCP Chứng kho&aacute;n Yuanta Việt Nam (FSC): Stock Rating của SWC ở mức 90 điểm, trong đ&oacute; điểm cơ bản v&agrave; sức mạnh gi&aacute; đều tr&ecirc;n 80 điểm cho thấy xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu n&agrave;y l&agrave; t&iacute;ch cực. Đồ thị gi&aacute; của SWC x&aacute;c lập mức cao nhất 52 tuần v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; mức cao kỷ lục của cổ phiếu n&agrave;y.</p> <p dir="ltr">Điểm nổi bật l&agrave; khối lượng giao dịch của SWC c&oacute; sự cải thiện kể từ đầu năm 2021 cho thấy d&ograve;ng tiền ngắn hạn đang c&oacute; những chuyển biến t&iacute;ch cực. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn vẫn duy tr&igrave; ở mức tăng v&agrave; đồ thị gi&aacute; đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng t&iacute;ch cực cho n&ecirc;n đồ thị gi&aacute; c&oacute; thể sẽ tiếp tục hướng về c&aacute;c mức cao hơn.</p> <p>(Tổng hợp)</p> <p>&nbsp;</p>
HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement