--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp

PHƯƠNG LÊ | 26/01/2021, 15:44

Kể từ chiều 26/1/2021, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 361 đồng/lít lên 16.309 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng thêm 340 đồng/lít.

<p>Li&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương - T&agrave;i ch&iacute;nh mới c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng dầu, &aacute;p dụng tự 15h chiều 26/1.</p> <p>Cụ thể,&nbsp;xăng E5RON92: tăng 361 đồng/l&iacute;t, kh&ocirc;ng cao hơn 16.309 đồng/l&iacute;t; Xăng RON95-III: tăng 340 đồng/l&iacute;t, kh&ocirc;ng cao hơn 17.270 đồng/l&iacute;t;</p> <p>Tương tự, đ&ocirc;́i với dầu diesel 0.05S: tăng 395 đồng/l&iacute;t, kh&ocirc;ng cao hơn 13.042 đồng/l&iacute;t; Dầu hỏa: tăng 350 đồng/l&iacute;t, kh&ocirc;ng cao hơn 11.908 đồng/l&iacute;t; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 350 đồng/kg, kh&ocirc;ng cao hơn 12.622 đồng/kg.</p> <figure> <div id="highcharts-2f7d993c-90df-45da-a384-62127242d550">&nbsp;</div> <script> (function(){ var files = ["https://code.highcharts.com/stock/highstock.js","https://code.highcharts.com/highcharts-more.js","https://code.highcharts.com/highcharts-3d.js","https://code.highcharts.com/modules/data.js","https://code.highcharts.com/modules/exporting.js","https://code.highcharts.com/modules/funnel.js","https://code.highcharts.com/modules/annotations.js","https://code.highcharts.com/modules/accessibility.js","https://code.highcharts.com/modules/solid-gauge.js"],loaded = 0; if (typeof window["HighchartsEditor"] === "undefined") {window.HighchartsEditor = {ondone: [cl],hasWrapped: false,hasLoaded: false};include(files[0]);} else {if (window.HighchartsEditor.hasLoaded) {cl();} else {window.HighchartsEditor.ondone.push(cl);}}function isScriptAlreadyIncluded(src){var scripts = document.getElementsByTagName("script");for (var i = 0; i < scripts.length; i++) {if (scripts[i].hasAttribute("src")) {if ((scripts[i].getAttribute("src") || "").indexOf(src) >= 0 || (scripts[i].getAttribute("src") === "http://code.highcharts.com/highcharts.js" && src === "https://code.highcharts.com/stock/highstock.js")) {return true;}}}return false;}function check() {if (loaded === files.length) {for (var i = 0; i < window.HighchartsEditor.ondone.length; i++) {try {window.HighchartsEditor.ondone[i]();} catch(e) {console.error(e);}}window.HighchartsEditor.hasLoaded = true;}}function include(script) {function next() {++loaded;if (loaded < files.length) {include(files[loaded]);}check();}if (isScriptAlreadyIncluded(script)) {return next();}var sc=document.createElement("script");sc.src = script;sc.type="text/javascript";sc.onload=function() { next(); };document.head.appendChild(sc);}function each(a, fn){if (typeof a.forEach !== "undefined"){a.forEach(fn);}else{for (var i = 0; i < a.length; i++){if (fn) {fn(a[i]);}}}}var inc = {},incl=[]; each(document.querySelectorAll("script"), function(t) {inc[t.src.substr(0, t.src.indexOf("?"))] = 1; }); function cl() {if(typeof window["Highcharts"] !== "undefined"){Highcharts.setOptions({lang:{}});var options={"title":{"text":"10 KỲ ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG GẦN ĐÂY NHẤT"},"subtitle":{"text":""},"exporting":{},"chart":{"type":"line","inverted":false},"series":[{"name":"E5 Ron 92","turboThreshold":0},{"name":"Ron 95","turboThreshold":0}],"plotOptions":{"series":{"animation":false,"dataLabels":{"enabled":true}}},"data":{"csv":"\"Ngày\";\"E5 Ron 92\";\"Ron 95\"\n\"8-28-2020\";14409;15114\n\"9-26-2020\";14215;14984\n\"10-12-2020\";14268;15122\n\"10-27-2020\";14109;14940\n\"11-11-2020\";13885;14701\n\"11-26-2020\";14494;15351\n\"12-11-2020\";15129;16007\n\"12-26-2020\";15518;16479\n\"1-11-2021\";15948;16930\n\"1-26-2021\";16309;17270","googleSpreadsheetKey":false,"googleSpreadsheetWorksheet":false},"legend":{"enabled":true},"tooltip":{"shared":false,"enabled":true},"lang":{},"credits":{"text":"cungcau.vn","href":"https://cungcau.vn"},"colors":["#2196f3","#e53935","#90ed7d","#f7a35c","#8085e9","#f15c80","#e4d354","#2b908f","#f45b5b","#91e8e1"],"yAxis":[{"title":{"text":"Giá (đồng/lít)"}}]};/* // Sample of extending options: Highcharts.merge(true, options, { chart: { backgroundColor: "#bada55" }, plotOptions: { series: { cursor: "pointer", events: { click: function(event) { alert(this.name + " clicked\n" + "Alt: " + event.altKey + "\n" + "Control: " + event.ctrlKey + "\n" + "Shift: " + event.shiftKey + "\n"); } } } } }); */new Highcharts.Chart("highcharts-2f7d993c-90df-45da-a384-62127242d550", options);}}})(); </script> <figcaption>10 KỲ ĐI&Ecirc;̀U CHỈNH GIÁ XĂNG G&Acirc;̀N Đ&Acirc;Y NH&Acirc;́T</figcaption> </figure> <p>Li&ecirc;n bộ ngừng tr&iacute;ch lập Quỹ B&igrave;nh ổn xăng dầu (BOG) đối với tất cả c&aacute;c loại xăng dầu. Chi sử dụng Quỹ BOG: mức chi sử dụng Quỹ BOG đối với c&aacute;c mặt h&agrave;ng xăng dầu ở mức: E5RON92 ở mức 1.350 đồng/l&iacute;t (kỳ trước l&agrave; 1.100 đồng/l&iacute;t), xăng RON95 ở mức 400 đồng/l&iacute;t (kỳ trước l&agrave; 200 đồng/l&iacute;t),</p> <p>Đ&ocirc;́i với dầu diesel ở mức 300 đồng/l&iacute;t (kỳ trước l&agrave; 200 đồng/l&iacute;t), dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/l&iacute;t (kỳ trước l&agrave; 300 đồng/l&iacute;t); dầu mazut ở mức 250 đồng/kg (kỳ trước l&agrave; 181 đồng/kg).</p> <p>Như v&acirc;̣y, đ&acirc;y là l&acirc;̀n tăng giá thứ 5 li&ecirc;n ti&ecirc;́p, với t&ocirc;̉ng mức tăng g&acirc;̀n 2.500 đ&ocirc;̀ng/lít.</p> <p>Theo Li&ecirc;n Bộ, sở dĩ gi&aacute; xăng dầu trong kỳ điều h&agrave;nh n&agrave;y c&oacute; mức tăng mạnh l&agrave; do gi&aacute; xăng dầu thế giới trong 15 ng&agrave;y vừa qua tăng giảm đan xem nhưng xu hướng chung l&agrave; tăng.</p> <p>Tại kỳ điều chỉnh h&ocirc;m 11/1, xăng E5RON92 tăng 430 đồng/l&iacute;t, kh&ocirc;ng cao hơn 15.948 đồng/l&iacute;t; Xăng RON95-III tăng 451 đồng/l&iacute;t, kh&ocirc;ng cao hơn 16.930 đồng/l&iacute;t;</p> <p><strong>Bảng gi&aacute; xăng dầu trong nước cập nhật luc 15h30 chiều 26/1/2021:</strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="192"> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" width="64">Sản phẩm</td> <td width="64">V&ugrave;ng 1</td> <td width="64">V&ugrave;ng 2</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20"><a href="https://webgia.com/gia-xang-dau/petrolimex/" title="Giá bán lẻ Xăng RON 95 hôm nay">Xăng RON 95-IV</a></td> <td align="right">17.37</td> <td align="right">17.71</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20"><a href="https://webgia.com/gia-xang-dau/petrolimex/" title="Giá bán lẻ Xăng RON 95 hôm nay">Xăng RON 95-II,III</a></td> <td align="right">17.27</td> <td align="right">17.61</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20"><a href="https://webgia.com/gia-xang-dau/petrolimex/" title="Giá bán lẻ Xăng E5 hôm nay">Xăng E5 RON 92-II</a></td> <td align="right">16.3</td> <td align="right">16.62</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20"><a href="https://webgia.com/gia-xang-dau/petrolimex/" title="Giá bán lẻ Điêzen 0,05S hôm nay">DO 0.05S</a></td> <td align="right">13.04</td> <td align="right">13.3</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20"><a href="https://webgia.com/gia-xang-dau/petrolimex/" title="Giá bán lẻ Điêzen 0,001S-V hôm nay">DO 0,001S-V</a></td> <td align="right">13.39</td> <td align="right">13.65</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20"><a href="https://webgia.com/gia-xang-dau/petrolimex/" title="Giá bán lẻ Dầu hỏa hôm nay">Dầu hỏa</a></td> <td align="right">11.9</td> <td align="right">12.13</td> </tr> <tr height="20"> <td class="xl65" colspan="3" height="20">Đơn vị: đồng / l&iacute;t</td> </tr> </tbody> </table>
--Quảng cáo---
Bài liên quan
Giá xăng tiếp tục tăng mạnh vào chiều nay (25/2)
Giá xăng và các mặt hàng dầu tăng mạnh từ 15h hôm nay (25/2) sau khi liên bộ Tài chính- Công thương áp dụng quỹ bình ổn giá (BOG) 0 đồng/lít.
--Quảng cáo---

(0) Bình luận
Nổi bật
Xem nhiều nhất
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp