Vàng Mua Bán
SJC HN 60,700 62,320
SJC HCM 60,700 62,300
DOJI AVPL / HN 60,600 62,200
DOJI AVPL / HCM 60,600 62,200
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,832.90 27,103.94
GBP 29,688.81 29,988.70
JPY 212.27 214.41
Chứng khoán
VNIndex 841.79 1.75 0.21%
HNX 113.72 0.37 0.32%
UPCOM 56.12 0.06 0.11%

Từ ngày 1/10, nhà đầu tư thực hiện dự án BT được giải cứu

TRÀ GIANG 08:59 | 17/08/2019

Từ ngày 1/10/2019 Trung ương, các địa phương sẽ dùng quỹ đất, đất, nhà và tài sản gắn liền với đất để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng chuyển giao (dự án BT).

Theo đó, từ ngày 1/10/2019 Trung ương, các địa phương sẽ dùng quỹ đất, đất, nhà và tài sản gắn liền với đất để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu, chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT gồm quỹ đất, đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị), tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (tài sản kết cấu hạ tầng), các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Từ ngày 1/10, nhà đầu tư thực hiện dự án BT được giải cứu.
Từ ngày 1/10, nhà đầu tư thực hiện dự án BT được giải cứu.

Trường hợp bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Với quỹ đất thanh tóa cho nhà đầu tư BT áp dụng hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thu đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trong trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư BT thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm việc là thời điểm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư.

Thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng tài sản kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao tài sản cho nhà đầu tư.

Khoản lãi vay trong phương án tài chính của hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ, chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho nhà đầu tư.

Việc giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện sau khi dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Về giá trị dự án BT được xác định cụ thể tại hợp đồng BT theo kết quả đấu thầu và không thay đổi kể từ ngày hợp đồng BT được ký kết.

Trong trường hợp cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài chính của hợp đồng BT theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi giá trị dự án thì được quy định rõ trong phụ lục hợp đồng.

Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 và bãi bỏ Quyết định số 23/2015 (ngày 26/5/2015) của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng chuyển giao.

Từ khóa:
id news:181707