Trích lập dự phòng rủi ro hơn 8.330 tỷ đồng nhưng nợ xấu của Vietinbank vẫn tăng lên mức 1,36%

Thứ năm, 01/11/2018 | 07:54 GMT+7

NGUYỄN DUY

Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro Vietinbank tăng 86% khi chiếm hơn 3.378 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm 4% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 của Vietinbank (CTG), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 7.596 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 70% kế hoạch năm, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,36%.

Cụ thể, trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Vietinbank tăng 86% khi chiếm hơn 3.378 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế của Vietinbank đều giảm 4% so với cùng kỳ, đạt lần lượt hơn 2.330 tỷ đồng và 1.871 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần của Vietinbank trong quý III tăng 16,7% đạt 7.507 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ đột phá khi có lãi 787 tỷ đồng, tăng 110%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 11% đạt lãi 182 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 150 tỷ, trong khi cùng kỳ bị lỗ 14 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần tăng 22% đạt 120 tỷ. Chỉ riêng lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 1,6% đạt 543 tỷ đồng.

Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Vietinbank tăng 86% khi chiếm hơn 3.378 tỷ đồng.
Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Vietinbank tăng 86% khi chiếm hơn 3.378 tỷ đồng.

Còn trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Vietinbank đạt gần 21.948 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 55% (gần 1.986 tỷ đồng), lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 4% (gần 540 tỷ đồng), lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 24% (391 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi hơn 102 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, riêng trong quý III lại lỗ hơn 28 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 7.596 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 70% kế hoạch. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 25% so với cùng kỳ, chiếm hơn 8.330 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của Vietinbank còn 6.126 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương hơn 3.149 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 9.048 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu do chênh lệch số tiền thực thu, thực chi từ hoạt động kinh doanh.

Tại 30/9, tổng tài sản của Vietinbank đạt hơn 1,17 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 10% và 13% so với đầu năm, đạt lần lượt 825.749 tỷ đồng và 891.617 tỷ đồng, thực hiện được 72% và 93% kế hoạch năm.

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 35% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 23% và 68%, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 27% so với đầu năm. Điều này khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 1,36% so với 1,14% hồi đầu năm.

Loading...
Từ khóa: