Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng OCB gấp 2,2 lần so với cùng kỳ

TUYẾT HƯƠNG 09:16 | 09/02/2019

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của OCB đạt gần 2.202 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 10% so với kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 của Ngân hàng Phương Đông (OCB), lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 1.761 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,29%. 

Trong năm 2018, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 6.270 tỷ đồng.
Trong năm 2018, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 6.270 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của OCB trong năm 2018 đạt gần 3.436 tỷ đồng, tăng 43% so với năm. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 73% (gần 338 tỷ đồng) và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 78% (gần 84 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 65% so với cùng kỳ khi đạt hơn 24 tỷ đồng mặc dù riêng trong quý IV giảm 61% chỉ còn 4,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 20 lần cùng kỳ (hơn 951 tỷ đồng).

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng gấp 12 lần so với cùng kỳ, đạt gần 195 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng 30% chiếm hơn 1.882 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của OCB đạt gần 2.202 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 10% so với kế hoạch. 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ, chiếm hơn 944 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của OCB còn gần 1.761 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. 

Trong năm 2018, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 6.270 tỷ đồng, chỉ còn hơn 462 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu do giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn, tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng. 

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 của OCB đạt hơn 99.964 tỷ đồng, tăng 19%  so với hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 13% và 17% so với đầu năm, đạt lần lượt gần 60.363 tỷ đồng và 56.316 tỷ đồng, thực hiện được 74% và 92% kế hoạch năm.

Từ khóa:
id news:169519