Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%

Khung giá đất mới sẽ được ban hành vào giữa năm 2019

NGUYỄN DUY 03:06 | 08/10/2017

Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ rà soát, điều chỉnh xây dựng khung giá đất trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2019 và xây dựng đề án hoàn thiện thể chế quản lý đất công theo hướng công khai, hiệu quả.

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Chính phủ xác định 8 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 11. Trong đó có những nội dung quan trọng như Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất mới vào quý II năm 2019. Ảnh: Minh Tú

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, ban hành và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2017-2018. Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công...

Bộ Tài chính hoàn thiện thể chế, cơ chế thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công... 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên Môi trường rà soát, điều chỉnh xây dựng khung giá đất trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2019. Xây dựng đề án hoàn thiện thể chế quản lý đất công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, trình Chính phủ trong quý I năm 2019. 

Để hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loại hình thị trường, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ chế nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường vốn, chứng khoán, mua bán nợ, bảo hiểm, dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, thẩm định giá.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về thuế tài sản và nhất là về bất động sản. Chính sách tài chính về đất đai theo hướng ổn định, minh bạch và công bằng... 

Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách gắn phát triển kinh tế xã hội với phát triển bền vững, triển khai chiến lược tăng trưởng xanh. Hoàn thiện thể chế về quy hoạch, hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch và trình Quốc hội thông qua năm 2017. 

Cung Cầu

Từ khóa:
id news:33667