Đã 9 tháng trôi qua, Công ty Địa ốc Sài Gòn mới thực hiện được 15% kế hoạch năm 2018

Thứ ba, 30/10/2018 | 06:00 GMT+7

NGUYỄN DUY

Tại 30/9, tổng tài sản của SGR là hơn 1.951 tỷ dồng, tăng 26% so với đầu kỳ. Trong khi đó, nợ phải trả cao gấp 1,4 lần với 1.378 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR), kết quả kinh doanh cả trong quý III và 9 tháng đầu năm đều đi lùi so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 46%, đạt 168 tỷ đồng. Dù giá vốn hàng bán đã giảm 41% những vẫn ở mức cao 136 tỷ đồng, chiếm 81% doanh thu nên lợi nhuận gộp theo đó giảm 60%, chỉ đạt 31,6 tỷ đồng.

Lãi tiền gửi trong quý III giảm mạnh từ 3,8 tỷ đồng ở cùng kỳ xuống còn 390 triệu đồng. Do đó doanh thu tài chính tụt hơn 80%, đạt 560 triệu đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 18%, ghi nhận 2,4 tỷ đồng và đều là chi phí lãi vay. 

Kết quả kinh doanh cả trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018 của SGR đều đi lùi so với cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh cả trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018 của SGR đều đi lùi so với cùng kỳ.

Đối với các chi phí còn lại, chi phí bán hàng giảm 57% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64%, lần lượt ghi nhận 3,5 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trong quý III của SGR ghi nhận, lợi nhuận thuần đạt xấp xỉ 16 tỷ đồng và lãi ròng thu được hơn 12 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần và lãi ròng của SGR đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu thuần giảm 54% về mức 250 tỷ đồng và lãi ròng giảm đến 71%, thu về hơn 31 tỷ đồng.

So với kế hoạch 216 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mà đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua vào tháng 4 thì với kết quả trên, SGR chỉ mới thực hiện được 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của SGR ghi nhận hơn 1.951 tỷ dồng, tăng 26% so với đầu kỳ. Trong khi đó, nợ phải trả cao gấp 1,4 lần với 1.378 tỷ đồng, gồm 1.124 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 254 tỷ đồng nợ dài hạn.

Từ khóa: